O nás

Základní škola je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od 1. 1. 1993.

Jedná se o městskou školu, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se škola nachází na okraji města, má velice dobrou dopravní dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v budově a žáci nemusí nikam přecházet.
Základní škola má devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen 1. – 5. ročníkem a druhý stupeň 6. – 9. ročníkem. Výchovně vzdělávací systém je doplněn činností školní družiny, školního klubu, kroužků zřizovaných městským úřadem a spoluprací se sportovními kluby ve městě a SRPDŠ.

Pro rozvoj sportovních a mimoškolních aktivit škola disponuje dvěma tělocvičnami a v areálu školy je i víceúčelové travnaté hřiště. V budově školy je celkem 27 učeben, 4 trvale využívá pro svoji činnost školní družina a školní klub, 15 kmenových učeben a 5 učeben odborné výuky (fyzika, chemie, hudební výchova, 2 učebny ICT, 1 multifunkční učebna). Většina učeben je vybavena dataprojektorem (14ks) s možností využít interaktivní mobilní snímač, který umožňuje interaktivní výuku ve všech učebnách.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Šatny, sociální zařízení, šatny a sociální zařízení u tělocvičen byly rekonstruovány v souladu s hygienickými normami. Šatny školy jsou koncipovány tak, že každý žák má svou vlastní skříňku s bezpečnostním zámkem, která mu je přidělena na celou dobu školní docházky. Školní lavice a židle ve třídách mají nastavitelnou výšku, aby vyhovovaly potřebám všech žáků. V celé budově proběhla výměna oken a zateplení budovy.

Vyučování probíhá podle ŠVP s názvem „Učím se pro praktický život“. Samotný název školního vzdělávacího programu napovídá, že jsme se zaměřili na obsah vzdělání tak, aby vyjadřoval demokratické principy, profesní orientaci, schopnost svobodné a tvůrčí práce, rozvíjel samostatné myšlení a odpovědné rozhodování v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Škola pravidelně organizuje plavecký výcvik, exkurze, výlety, lyžařský výchovně-výcvikový kurz, kurz přežití v přírodě, školy v přírodě, poznávací zájezd do Anglie. Škola se zapojuje do různých projektů, včetně mezinárodních. Každé dva roky probíhá výměnný pobyt se Švýcarskem.
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují vědomostních a sportovních soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Naši žáci mají vysokou úspěšnost ve standardizovaných celostátních testech.
Škola nabízí individuální pomoc dětem s vývojovými poruchami učení.