Integrace žáků s poruchami učení

Integrace žáků s poruchami učení

Integrace žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – „Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“. O vyšetřeni v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Žáda-li rodič sám, není nutné doporučení jiných odborníků. Žádá-li ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Sdělení školy o dítěti“ do PPP. Zprávu z vyšetření vydá PPP pouze zákonnému zástupci žáka. Ten by měl co nejdříve informovat výchovného poradce školy nebo třídního učitele, aby pedagogové mohli se žákem pracovat podle doporučeni PPP.
Má-li žák posudek k integraci, je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Integrace žáka je platná po dobu jednoho roku, poté následuje kontrolní vyšetření. Na základě tohoto vyšetření PPP budˇ diagnózu prodlouží nebo může být žák na základě odborného vyšetření pouze zohledněn.

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

  • podléhá tzv. správnímu řízení
  • zákonný zástupce si podá k řediteli školy písemnou žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
  • ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně informován
  • žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP, podle kterého je následně veden vzdělávací proces

IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným změnám v individuálním přístupu k žákovi. Jsou v něm uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se při individuálním přístupu zaměříme. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, ti ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje ředitel školy, výchovný poradce a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu. Má ho k dispozici také PPP.
Integrovaní žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách a je k nim přistupováno na základě IVP. Na 1.stupni je těmto žákům dále poskytována individuální péče ke zmírnění jejich obtíží v rámci logopedického a čtenářského kroužku. Na 2. stupni s dětmi na nápravě pracují učitelé českého a cizího jazyka. Integrovaný žák je hodnocen s výrazným přihlédnutím ke své poruše. Je potřebné zdůraznit, že diagnóza SPU neopravňuje žáka k nicnedělání. IVP je vypracován proto, aby dítě lépe překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat („jsem dyslektik“), nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se – tím tedy neplní základní požadavky IVP – může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

Nejčastější SPU u našich žáků:

  • dyslexie  – specifická porucha učení, potíže při čtení, žák není schopen se naučit plynule číst
  • dysgrafie – specifická porucha psaní
  • dysortografie – specifická porucha pravopisu

Tyto poruchy často souvisejí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která je dědičnou záležitostí. Dají se zmírnit intenzivním tréninkem, individuální péčí, pravidelnou a úzkou spoluprací rodičů se školou a pedagogicko-psychologickou poradnou.

I tyto děti mají při správném vedení předpoklady ke studiu na středních i vysokých školách.

Mgr. Marcela Burešová, výchovná poradkyně