Školní řád

Školní řád

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy  školní řád . Účelem tohoto školního řádu  je definovat srozumitelný a jednoznačný soubor pravidel vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci v duchu obecně platných zásad slušnosti a morálky.
Žák se chová ve škole a na akcích pořádaných školou tak, aby neohrožoval zdraví své, ani ostatních.

čl.1 Provoz školy

     1. Rozvrh hodin 
0. hod.  7.00 – 7.45              5. hod. 11.50 – 12.35
1. hod.  8.00 – 8.45              6. hod. 12.45 – 13.30
2. hod. 9.05 – 9.50               7. hod. 13.40 – 14.25
3. hod. 10.00 – 10.45            8. hod. 14.35 – 15.20
4. hod. 10.55 – 11.40            9. hod. 15.30 – 16.15

2. Provoz školní družiny:
6.00 do 16.30 hodin.

čl. 2 Práva a povinnosti žáků 

 1. Žáci mají právo vyjádřit se k věcem , které se týkají chodu školy. Podmínkou je však dodržení zásad slušného chování. Další podmínkou je nenarušování průběhu vyučovací hodiny.
 2. Žáci mají právo uplatnit nárok na náhradu za věci ztracené z míst k tomu určených, pokud ztrátu nahlásí ihned v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.
 3. Žáci mohou po vyučování dle svých zájmů využívat nabídek školy v rámci mimoškolní činnosti: učebny výpočetní techniky s přístupem na internet a zájmové kroužky.
 4. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

čl. 3 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonný zástupce žáka má právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (třídní schůzky, konzultace, osobní schůzky s vyučujícími nebo vedením školy po předchozí domluvě).
 2. Volit a být volen do Školské rady
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 4. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 5. Při pochybnostech o správném postupu školy při výchově a vzdělávání učinit příslušné kroky ke sjednání nápravy (odvolání) podle §41 odst. 6, §52 odst. 4 a §69 Školského zákona.

Povinnosti zákonného zástupce žáka:

 1. Zajistit řádnou docházku do školy
 2. Na vyzvání se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka a o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Rovněž je povinen oznamovat neprodleně změny v údajích, které jsou součástí povinné dokumentace a školní matriky
 4. Při stanovení individuálního vzdělávacího plánu pro žáka vytvořit stanovené podmínky

čl.4 Docházka do školy 

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu. V učebně je přítomen a připraven na vyučování nejpozději 5 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Vstup do budovy je povolen nejdříve  v 7.40 hod. ( s výjimkou dětí navštěvujících ŠD a nultých vyučovacích hodin). Docházku do ŠD upravuje Řád ŠD.
 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. O této skutečnosti informuje zákonný zástupce školu do 48 hodin ( tel., fax, záznamník, e-mail).
 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážky předem známé, požádá zákonný zástupce písemně o jeho uvolnění třídního učitele. Jde-li o nepřítomnost delší než tři dny, je žádost adresována řediteli školy. Tuto datovanou a podepsanou žádost zákonného zástupce musí žák předložit vždy předem.
 4. Každá nepřítomnost žáka (včetně viz bod3, čl 2) musí být omluvena zákonným zástupcem v žákovské knížce. Při pochybnostech  může škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře.
 5. Absence, které nejsou omluveny v žákovské knížce, budou klasifikovány jako neomluvené a budou z nich vyvozena kázeňská opatření.
 6. V době vyučování navštěvuje žák lékaře jen v nutném případě.
 7. Při akcích konaných mimo školu je možno dát žákům sraz na místě, které nejlépe vyhovuje konané akci. O této skutečnosti budou rodiče informováni zápisem v žákovské knížce nebo jinak písemně.
 8. Při uvolnění žáka v průběhu vyučování si zákonný zástupce žáka vyzvedne osobně, popř. prostřednictvím žáka předem písemně požádá o jeho uvolnění třídního učitele. V tomto případě přebírá za žáka plnou odpovědnost.

čl. 5 Školní úrazy a odpovědnost za cenné věci 

 1. Stane-li se žákům v průběhu vyučování jakýkoliv úraz nebo jsou-li obětí šikany, jsou povinni okamžitě informovat vyučujícího , o přestávce dozírajícího učitele , třídního učitele, výchovného poradce nebo vedení školy. O každém úrazu se provede záznam v „Knize úrazů“, která je uložena na chodbě u kanceláře školy.
 2. Pokud žák nenahlásí úraz v den , kdy se mu stal, nebude tento klasifikován jako úraz školní.
 3. Škola odpovídá pouze za oděvy a boty ponechané během vyučování v uzamčené šatně a dále za věci odložené během vyučovací hodiny tělesné výchovy v uzamčené šatně u tělocvičny a kabinetu Tv.
 4. Je zakázáno odkládat peníze a cenné věci (mobilní telefony, walkmany, fotoaparáty, šperky ….) v odloženém oděvu či ve školní tašce v šatně nebo v ostatních prostorách školy (chodby, učebny…..). Tyto věci jsou žáci povinni mít pod osobním dohledem. Ve výjimečných případech je možné peníze a ostatní cenné věci uschovat v trezoru v kanceláři školy.
 5. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě hlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor, nebo třídnímu učiteli.
 6. Všechny krádeže cenných věcí budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR a mohou být klasifikovány sníženou známkou z chování.
 7. Provoz a bezpečnost práce v odborných učebnách upravuje jejich vlastní provozní řád.

čl. 6 Chování žáků 

 1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Všichni jsou povinni se přezouvat do vhodné obuvi – tzn. Takové, nezanechává stopy na podlahových krytinách ( světlá podrážka) a obuvi, která je vhodná z hlediska hygienického – nikoli sportovní obuv.
 2. Jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem „Dobrý den“
 3. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno.
 4. Při vyučování má žák na lavici a v lavici pouze věci, které přímo souvisí s výukou daného předmětu (učebnice, sešity, psací a rýsovací potřeby ….). Žáci nenarušují průběh hodiny. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen pouze za přítomnosti učitele.
 5. Mezi dopoledním a odpoledním vyučovacím cyklem se žáci nezdržují v šatnách, jsou mimo budovu školy a škola za ně neodpovídá. V prostoru šaten se žáci nezdržují ani během dopoledního vyučování.
 6. V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny dozírajících učitelů.
 7. Všem žákům školy je v budově školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích zakázáno:
  • kouřit, užívat, přinášet nebo distribuovat alkoholické nápoje, cigarety, omamné, návykové či jinak zdraví škodlivé látky
  • nosit a používat nebezpečné látky a předměty, které mohou ohrozit život a zdraví lidí (zbraně včetně tzv. obranných, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, chemikálie …)
  • tiskoviny a věci , které mohou narušit mravní výchovu žáků
  • úmyslně ubližovat spolužákům, šikanovat je a vydírat
 8. Nerespektování bodu 7 tohoto článku bude vždy posuzováno jako velmi závažné porušení školního řádu. Takové jednání žáků bude řešeno s rodiči, případně ve spolupráci s policii ČR  a může být klasifikováno sníženou známkou z chování.
 9. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žáci chovají v souladu s dobrými mravy.

čl. 7 Zacházení se školním majetkem 

 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
 2. Svévolné poškození majetku školy, učebních pomůcek, učebnic apod. uhradí zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil. Takové jednání může být kázeňsky postiženo.
 3. Jakékoliv poškození školního majetku je žák povinen ohlásit třídnímu učiteli, případně vedení školy.

čl. 8 Další pravidla vnitřního režimu školy 

 1. Vyučující předávají žáky navštěvující školní družinu vychovatelkám po skončení dopoledního i odpoledního vyučovacího cyklu. Dítě je vydáno pouze zákonným zástupcům nebo osobě, kterou zákonný zástupce určí. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, datovanou a podepsanou žádost zákonného zástupce.
 2. Pokud mají žáci nebo jejich zákonní zástupci problémy týkající se školy, řeší je s třídním učitelem, výchovným poradcem nebo s vedením školy i mimo konzultační hodiny.
 3. Žáci jsou povinni chovat se tolerantně ke spolužákům s odlišnou národností, rasou a náboženským vyznáním. Stejnými pravidly se řídí vyučující.
 4. Během vyučovacích hodin je zakázáno používat a manipulovat s předměty, které rozptylují pozornost žáků (mobilní telefony, hudební přehrávače, fotoaparáty…).
 5. Používání mobilních telefonů ve vyučovacích hodinách je zakázáno. Telefon je uložen vypnutý v tašce! Platí pro žáky i vyučující. Výjimkou je použití mobilního telefonu za účelem ochrany zdraví a života.
 6. Potřebuje-li žák kontaktovat svého zákonného zástupce ze zdravotních či jiných vážných důvodů, může využít telefonu v kanceláři školy.
 7. Žáci jsou povinni udržovat své místo v učebně v pořádku a čistotě. Před odchodem z učebny se vždy přesvědčí zda nejsou na lavici, v lavici a okolí lavice odpadky.
 8. Po skončení vyučování nenechávají žáci v lavicích žádné učební pomůcky.
 9. V objektu školy jsou z hygienických důvodů zakázány žvýkačky!
 10. Otvírat okna v učebnách a na chodbách smí pouze vyučující, o přestávkách jsou okna zavřena.
 11. O přestávkách se žáci pohybují pouze na patře, na kterém se nachází učebna pro následující hodinu.
 12. V případě nedodržování zásad slušného chování ve školní jídelně může být žák ze školního stravování vyloučen.

čl. 9 Hodnocení chování 

Kritériem pro hodnocení a klasifikaci chování je dodržování pravidel chování podle školního řádu v průběhu klasifikačního období.
Stupeň 1 (velmi dobré) – žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu, přispívá k vytváření kolektivu třídy a školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé) – chování je v podstatě v souladu s pravidly školního řádu. Žák se dopustí buď závažnějšího přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků.
Stupeň 3 (neuspokojivé) – žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům, zpravidla se přes předchozí důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.
Za závažnější přestupek je považována neomluvená absence 3 a více neomluvených hodin, nošení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných školou, opakovaný podvod se ŽK (přepisování a falšování údajů), fyzické a hrubé slovní útoky vůči spolužákům a slovní útoky vůči dospělým osobám ve škole.
Za závažný přestupek jsou považovány hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy.
Snížení známky z chování schvaluje pedagogická rada.

Pochvaly a jiná ocenění:

Uděluje třídní učitel nebo ředitel školy kdykoli v průběhu školního roku před kolektivem třídy za: 

 • Dlouhodobou příkladnou práci pro třídu (školu)
 • Aktivní účast na soutěžích, přehlídkách a projektech
 • Umístění na soutěžích v rámci školy, okresu, kraje
 • Dlouhodobý příkladný přístup k plnění školních povinnostíTyto pochvaly mohou být uděleny i na vysvědčení v závěru klasifikačního období.
 • Zvlášť chvályhodné činy mohou být odměněny věcným darem.

Opatření k posílení kázně:

Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Tato opatření zpravidla předcházejí snížené známce z chování. Podnět kdykoli v průběhu školního roku podává třídní učitel, ředitel školy nebo ostatní vyučující. O jejich udělení rozhoduje třídní učitel nebo ředitel školy.
Napomenutí třídního učitele se uděluje za:

 • Opakované přestupky proti školnímu řádu (neplnění zadaných úkolů, nenošení ŽK a pomůcek na vyučování, rušení vyučování, pozdní příchody na vyučování apod.)
 • Za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu

Důtka třídního učitele se uděluje za:

 • Opakované přestupky proti školnímu řádu v případě, že se předchozí napomenutí minulo účinkem
 • Za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu

Důtka ředitele školy se uděluje za :

 • Opakované přestupky proti školnímu řádu, pokud výchovná opatření třídního učitele nebyla účinná
 • Za jeden závažný přestupek proti školnímu řádu ( 1-2 neomluvené hodiny, podvod se ŽK, hrubé chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy apod.)

Za jeden přestupek se žákovi uděluje jedno opatření.
Každé opatření k posílení kázně se zaznamenává do dokumentace školy  a dává se na vědomí zákonnému zástupci žáka formou zápisu v ŽK, notýsku nebo písemným upozorněním na zvláštním formuláři.
V případě zvláště závažných přestupků je učitel povinen vyvolat osobní jednání se zákonným zástupcem za přítomnosti žáka.

čl. 10 Hodnocení prospěchu 

Hodnocení prospěchu se řídí klasifikačním řádem schváleným radou školy

čl. 11 Závěrečná ustanovení 

 • Školní řád je k dispozici u všech vyučujících, v kanceláři školy, na internetových stránkách školy a je vyvěšen v přízemí školy (vedle vchodu do kanceláře)
 • Třídní učitel nejméně jedenkrát za pololetí seznámí žáky své třídy se zněním školního řádu a vysvětlí otázky žáků. O této instruktáži udělá zápis do třídní knihy.
 • Tento školní řád mění některá ustanovení stávajícího řádu a nabývá platnosti 1.9.2012

V Sezimově Ústí dne 25. 8. 2016
Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Helmová

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz