SRPDŠ

Sdružení rodičů, dětí a přátel školy

SRPDŠ při Základní škole Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 i každého, kdo se zajímá o činnost školy, o výchovu dětí, mládeže a práci školy, založeným jako dobrovolné sdružení občanů.

Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj, je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. Sídlem sdružení je Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628.

Cíle sdružení
Cílem sdružení je pomoc škole při plnění jejího poslání. Pomoc je dále zaměřena na soustavné zlepšování materiálních podmínek školy, jejího vybavení i zlepšování pracovního prostředí učitelů a žáků.

Organizace sdružení
Členy sdružení mohou být rodiče žáků ZŠ a přátelé školy, kteří souhlasí s cíli, programem a stanovami sdružení. Mají právo aktivně se podílet na každé činnosti sdružení, volit a být voleni do orgánů sdružení, vznášet své připomínky, náměty a názory a osobně se účastnit jejich projednávání. Mají za povinnost dodržovat stanovy sdružení.

Organizační struktura
Sdružení tvoří rodiče žáků a přátelé školy. Výbor volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn jednat jménem sdružení, schází se podle potřeby, nejméně však 1x ročně, před zasedáním sdružení. Výbor sdružení zpracovává Plán činnosti sdružení, do kterého zahrne všechny akce sdružením organizované či finančně podporované.

Hospodaření sdružení
Majetek sdružení je tvořen dobrovolnými příspěvky členů a sponzorskými dary, veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu sdružení a mohou být použity výhradně k plnění cílů, uvedených výše. 1x ročně schvaluje sdružení zprávu o hospodaření sdružení, jejíž správnost potvrdí členové výboru.

SPRPDŠ pracuje podle schválených stanov, stanovy schvaluje výbor sdružení po jejím projednání na plenární schůzi SRPDŠ.

Členové výboru
předseda:

Zikeš Martin

členové:

Veselý Milan

Švejda Petr

Bambulová Jarmila

Hladká Pavlína

Stanovy SRPDŠ.docx