Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

VP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy. Opírá se o analýzu vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a tradic školy. Název „UČÍM SE PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT“ není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu, aby obsahem vzdělání, demokratickými principy, profesní orientací, schopností svobodné a tvůrčí práce, rozvojem samostatného myšlení a odpovědného rozhodování v souladu s obecně uznávanými životními a mravnými hodnotami a občanskými postoji kladl důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.

V našem ŠVP jsme si stanovili čtyři základní strategické směry, které jsou dále podporovány místními i mezinárodními projekty a mnoha podpůrnými aktivitami v rámci činnosti školní družiny a školního klubu se širokou nabídkou zájmových útvarů.

První strategický záměr:
Je udržení vysoké úrovně základního všeobecného vzdělání. Z tohoto důvodu byly posíleny v některých ročnících hodiny povinných předmětů tak, abychom slabším žákům dali prostor k procvičení a upevnění učiva a nadaným žákům k rozšíření učiva. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a samostatné vyhledávání informací.
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problémů a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáci se dále podle svých schopností a dovedností účastní různých soutěží a olympiád.

Druhý strategický záměr:
Je zaměření na výuku cizích jazyků. Povinná výuka prvního cizího jazyka ( Aj ) začíná již v prvním ročníku v návaznosti na kurzy Aj v MŠ a jsou posíleny dále hodiny v 6. až 9. ročníku tak, aby mohlo být věnováno více času praktickému využití Aj pro komunikaci a projektovou činnost. Tímto systémem bychom chtěli navázat na úspěšnou účast v mezinárodních projektech a okresních a krajských soutěžích. Povinný druhý cizí jazyk je zařazen od 7. ročníku s dotací 2 hod. týdně a žáci si mohou vybrat mezi německým a ruským jazykem. Výhledově uvažujeme o rozšíření nabídky o francouzský jazyk.

Třetí strategický záměr:
Je zaměření na ICT (informační a komunikační technologie). Opět je posílena dotace hodin tak, že je tento předmět koncipován jako povinný s jednohodinovou dotací týdně od 4. do 9. ročníku.

Čtvrtý strategický záměr:
Je zaměření na sportovní a pohybové aktivity žáků. Do těchto aktivit se mohou žáci zapojovat prostřednictvím kroužků. Tento systém navazuje na dlouholetou sportovní tradici školy se záměrem vést žáky k péči o vlastní zdraví a zvyšování tělesné kondice.
V učebním plánu ředitel školy dělí třídy na skupiny tak, aby počet dětí ve skupině odpovídal legislativní normě, technickým podmínkám školy a zajištění bezpečnosti žáků.

Celý systém ŠVP je dále doplňován aktivitami a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu. Součástí je i pomoc žákům s vývojovými poruchami učení, kteří jsou integrováni v běžných třídách, pracují podle individuálního vzdělávacího plánu a na 1. stupni mají dále možnost být zařazeni do kroužku reedukce a logopedie.