Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Náplň práce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli

Složení Školské rady:

Zástupci zřizovatele:                Mgr. Ing. Martin Doležal,  Ing. Miroslava Svitáková, Ing. Jana Aujezdecká

Zástupci rodičů:                       Kateřina Soukupová, Jana Šmejkalová,  Aleš Haškovec

Zástupci ped. pracovníků:       Mgr. Eva Labajová, Mgr. Marcela Vosátková, Mgr. Jaroslav Dvořák

Předsedkyně:                           Mgr. Eva Labajová

Zástupce předsedkyně:            Mgr. Jaroslav Dvořák

Jednací řád:

Školská rada stanoví na svém 1. zasedání jednací řád školské rady.

Článek 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.

Článek 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy.

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6
Školská rada je usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 7
O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud‘ klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informována ředitelka školy.

Článek 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 9
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2023

V Sezimově Ústí dne 7. 12. 2023

Mgr. Eva Labajová
předseda školské rady