Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky (na každé přihlášce se uvádí obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí).

Přihlášku na danou střední školu podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 1. března 2023.

Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.

Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání v oboru bez talentové zkoušky.

Přihlášky budou žákům vyplněny ve škole na základě údajů o zvolených SŠ, které žáci sdělí výchovné poradkyni.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení.

 Pro čtyřleté obory vzdělání:

1. termín 13. dubna 2023

2. termín 14. dubna 2023

 

 Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín 17. dubna 2023

2. termín 18. dubna 2023

Náhradní termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.

 

Tyto termíny se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky ve dvou termínech v období od 2. 1. 2023 do 15. 1. 2023 a v konzervatoři od 15. 1. do 30. 1. 2023. U oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2023.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupném místě této školy. Písemné rozhodnutí o přijetí se uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Pokud se přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023. Ve stejném termínu zašle nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí.

V rámci kritérií přijímacího řízení má ředitel střední školy možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání rozhodne, stanoví ji v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech v období od 12. dubna do 28. dubna 2023 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Pro ostatní obory vzdělání v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.

V případě, že žák v přijímacím řízení uspěje, odevzdá na příslušnou střední školu do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zápisový lístek. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (např. na webových stránkách školy, na vývěsce školy). Den zveřejnění se do lhůty nezapočítává. Zápisový lístek si vyzvedá zákonný zástupce žáka na základní škole. Termín vyzvednutí sdělí zákonným zástupcům výchovná poradkyně.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlášena nejdříve po ukončení 1. kola přijímacího řízení. Počet kol není omezen a je zcela v režii střední školy. V dalších kolech je možné podat neomezený počet přihlášek. Na přihlášce se vyplní pouze jedna škola. Termín přijímacího řízení stanoví ředitel příslušné střední školy. Střední škola zveřejní volná místa pro uchazeče na svých webových stránkách.

 

Mgr. Marcela Burešová, výchovná poradkyně

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky